Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 5.1. – Het herroepingsrecht

Artikel 5.2. – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 5.3. – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 5.4. – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 7 – Omruiling

Artikel 7.1. – Algemeen

Artikel 7.2. – Voorwaarden voor omruiling

Artikel 8 – Uitsluiting van omruiling

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 12.1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Artikel 12.2. Overmacht

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

BIJLAGE I Herroepingsformulier

BIJLAGE II Omruiling

BIJLAGE III Klachten

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Ondernemer: BVBA JEMU met maatschappelijke zetel te België –  8500 KORTRIJK, Steenpoort 17, met ondernemingsnummer BE 0815.866.505.

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Omruiling: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd het aangekochte goed te retourneren en om te ruilen voor een ander artikel of aankoopbon;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht of omruiling;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Modelformulier voor retourneren: het in Bijlage II van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor omruiling;

Modelformulier klachtenprocedure: het in Bijlage III van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor melding van klachten;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Indien een of meerdere bedingen van deze voorwaarden nietig, onwettig of onafdwingbaar verklaard worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

De ondernemer zal zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding ter vervanging van het nietige, onwettige of onafdwingbare beding te stipuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. De ondernemer besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

Maison Lanier

Steenpoort 17

8500 KORTRIJK

056 / 30 66 22 – info@maisonlanier.be

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

zie Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 5.1. Het herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op: 1) alle ringen die buiten de voorgestelde maten werden besteld, 2) bestellingen van handgemaakte juwelen, 3) ringen die al gratis werden aangepast van maat (omruiling), 4) armbanden en uurwerken die reeds werden ingekort, 5) alle gepersonaliseerd juwelen, 6) gedenkjuwelen die aangepast werden (as in het juweel verwerkt) en 7) juwelen die gegraveerd of aangepast werden

Artikel 5.2. – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 5.3. – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) de onderneming op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product op zijn kosten terug, of brengt hij dit binnen in één van de filialen van de ondernemer. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren (dit betreft o.a. de verpakking, doos, echtheidscertificaat, waarborgbewijs), indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt in principe de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 5.4. – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal de ondernemer binnen 14 dagen zorg dragen voor terugbetaling van de door de consument betaalde prijs. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op: 1) alle ringen die buiten de voorgestelde maten werden besteld, 2) bestellingen van handgemaakte juwelen, 3) ringen die al gratis werden aangepast van maat (omruiling), 4) armbanden en uurwerken die reeds werden ingekort, 5) alle gepersonaliseerd juwelen, 6) gedenkjuwelen die aangepast werden (as in het juweel verwerkt) en 7) juwelen die gegraveerd of aangepast werden

Artikel 7 – Omruiling

Artikel 7.1. – Algemeen

De ondernemer doet er alles aan om via de website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting van de consument voldoen, dan kan het artikel geruild of geretourneerd worden.

De consument is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Retourzendingen, welke aangetekend per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 7.2. – Voorwaarden voor omruiling

De koopwaar dient uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld te worden via a) het formulier op de website op de pagina Retourneren en Ruilen, omruiling aan te duiden of via b) e-mail naar info@maisonlanier.be met vermelding van volgende gegevens: Naam handelaar, Adres handelaar, E-mailadres handelaar, Ik/Wij(*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij(*) het bestelde en geleverde product willen omruilen/retourneren(*) voor een ander artikel (referentie) of voor hetzelfde artikel(*), Besteldatum, Ontvangstdatum, Naam/Namen(*) consument(en), Adres consument(en).

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. De koopwaar dient vervolgens binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de goederen geretourneerd te worden.

De consument kan het product dat hij/zij wil retourneren ook binnenbrengen in één van de 4 filialen waarvan de adresgegevens vermeld staan op de website. Het product zal ter plaatse een kwaliteitscontrole ondergaan waarna het kan geruild worden. Indien de kwaliteitscontrole niet meteen kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een bewijs van afgifte van het product. De consument dient zijn contactgegevens door te geven en zal later gecontacteerd worden aangaande de beslissing van de omruiling.

De koopwaar moet nog in originele staat van verzending, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.

De ondernemer accepteert uitsluitend geretourneerde koopwaar die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Geretourneerde koopwaar die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Bij aflevering heeft de consument de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen te melden op via email naar info@maisonlanier.be.

Indien een product niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de consument met opgaaf van redenen bij de ondernemer is aangemeld, heeft de consument recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.

De consument ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de ondernemer de retourzending heeft ontvangen en afgehandeld. Daarbij wordt kennis gegeven van het openstaande orderbedrag en/of alle details van de nieuw te genereren order die in de plaats komt van het om te ruilen goed.

Artikel 8 – Uitsluiting van omruiling

De omruiling is niet van toepassing op: 1) alle ringen die buiten de voorgestelde maten werden besteld, 2) bestellingen van handgemaakte juwelen, 3) ringen die al gratis werden aangepast van maat (omruiling), 4) armbanden en uurwerken die reeds werden ingekort, 5) alle gepersonaliseerd juwelen, 6) gedenkjuwelen die aangepast werden (as in het juweel verwerkt) en 7) juwelen die gegraveerd of aangepast werden.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Speciale aanbiedingen zijn evenwel slechts geldig zolang de voorraad strekt.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. De consument is de prijs verschuldigd die de ondernemer in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd. De ondernemer besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, maten, kleuren… Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de ondernemer zich het recht voor de artikelen niet te leveren. De consument ontvangt in dit geval een bericht en de juiste prijsinformatie. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen in geen geval rechten worden ontleend.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn steeds inclusief btw en andere taksen.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de  klantendienst (e-mail: info@maisonlanier.be) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Maison Lanier – BVBA JEMU – Steenpoort 17, 8500 Kortrijk.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant BVABA JEMU zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 12.1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en de ondernemer, dan wel tussen de ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en de ondernemer, is de ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer.

Artikel 12.2. Overmacht

In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen. De ondernemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Voorbeelden van gevallen van overmacht zijn o.a.: de volledige of partiële stakingen die de goede werking van de zaken van de ondernemer ondermijnen of van één van haar distributeurs of onderaannemers, alsmede de onderbreking van de transporten, van de levering van energie, van grondstoffen, van onderdelen; natuurrampen; oorlogen; aanslagen, ziekte; brand;…

Artikel 13 – Betaling

De consument kan zijn internetbestelling rechtstreeks met kredietkaarten via Ingenico.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (via Ingenico) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De ondernemer is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever. Bij het uitchecken van de elektronische winkelwagen voldoet de consument de koopsom onmiddellijk. De verkoopovereenkomst is dus een feit, en de consument ontvangt binnen de 24 uur een bevestigingsmail.

Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt BVBA JEMU samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers (waaronder Ingenico). Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. BVBA JEMU meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen BVBA JEMU worden ingeroepen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen hij op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan de ondernemer verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, die hieronder verder wordt toegelicht, en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 2 maanden, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer per e-mail naar info@maisonlanier.be, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De consument dient volgende gegevens in de e-mail te vermelden: Naam consument, Adres consument, Besteldatum, Ontvangstdatum, Reden van klacht.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn echter slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.